Samtykkeerklæring

I forbindelse med behandling og rådgivning både før og efter din graviditet, er jeg som jordemoder forpligtet til at føre journal. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Det kræver dog dit samtykke, at jeg må føre journal over din behandling, helbredsoplysninger og den rådgivning, du har modtaget, samt at jeg må opbevare dine personfølsomme data.

I praksis betyder det, at jeg ved din første behandling vil spørge dig om du samtykker til og er indforstået med, at der oprettes en journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000.

Reglerne om indsigt findes i §31, om indsigelse i §35 og om mulighed for sletning af forkerte og vildledende oplysninger i §37. Du har til enhver tid mulighed for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens §38. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

For yderligere oplysning henvises til Datatilsynet og Persondataloven.

Sygeforsikringen “danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” og berettiget til at få støtte til din jordemoderydelse hos mig, skal du give dit samtykke til, at oplysninger om den udførte behandling må videregives til Sygeforsikringen “danmark”.